Algemene voorwaarden en condities

1. Nederlands recht
Op onze verbintenissen is met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel het Nederlands recht van toepassing.
De beslissing van alle geschillen is met uitsluiting van ieder andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter in Nederland.

2. Persoonlijke gegevens
Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw emailadres, worden door Reisadvies Zuid-Afrika vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden gebruikt overeenkomstig de Wet op bescherming persoonsgegevens. Wel dienen wij sommige persoonlijke gegevens, zoals het nummer van uw paspoort soms beschikbaar te stellen aan onze partners, zoals aan luchtvaartmaatschappijen en/of accommodaties waar u zult verblijven.

3. Boeking van een reis
Op basis van uw wensen en de actuele beschikbaarheid zullen wij voor u een duidelijk gespecifieerde en geheel vrijblijvende offerte op maat creëren. Deze offerte is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid bij een definitieve boeking en van eventuele koersverschillen van de lokale munteenheid ten opzichte van de Euro.
De offerte wordt met u besproken en eventueel aangepast, tot u echt helemaal tevreden bent over datgene wat wij u aanbieden. U kunt Reisadvies Zuid-Afrika een definitieve opdracht voor de reis geven, door per mail aan te geven dat u akkoord gaat met de betreffende versie van ons reisvoorstel. Met uw akkoord voor de offerte geeft u aan tevens akkoord te gaan met onze reisvoorwaarden. Vervolgens gaan wij voor u direct alle onderdelen van de reis boeken.

4. Beschikbaarheid
Indien bij het boeken van de reis blijkt dat gekozen vervoermiddelen, accommodaties en/of activiteiten inmiddels niet meer beschikbaar zijn, zorgen wij voor een alternatief. Eventuele financiële gevolgen daarvan worden direct ter goedkeuring aan u voorgelegd.

5. Koersverschillen
Indien de koers van de betreffende munteenheid bij een definitieve opdracht afwijkt van die tijdens de datum van de offerte heeft Reisadvies Zuid-Afrika het recht het daardoor ontstane verschil aan u door te berekenen. Eventuele koersverschillen ontstaan na een definitieve opdracht worden nooit in rekening gebracht.

6. Hoofdboeker
Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd een reis boekt, dan fungeert het adres van de hoofdboeker als correspondentieadres, deze ontvangt tevens de boekingsbevestiging en de factuur. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de algehele betaling alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers.

7. Betaling vluchten
Eventueel voor u geboekte en betaalde vluchten worden direct apart gefactureerd, waarna deze bedragen per omgaande betaald moeten worden.

8. Betaling overige onderdelen van de reis
Nadat alles voor u definitief is geboekt, ontvangt u binnen enkele dagen een factuur waarvan 30% per omgaande betaald dient te worden. Het restant bedrag van deze factuur (70%) dient uiterlijk 3 maanden voor vertrek overgemaakt te worden. Uw reis kan alleen doorgaan bij een tijdige en volledige betaling. Bij een niet volledige betaling 3 maanden voor vertrek, gelden dezelfde voorwaarden als bij een annulering.

9. Reisbescheiden
Ruim voor vertrek ontvangt u van ons een persoonlijk reisboek waarin de gehele reis uitgebreid wordt weergegeven. Daarin zijn ook contactgegevens van onze lokale contactpersonen vermeld zodat u altijd, in geval van nood, ook met hen in contact kunt treden. Tevens ontvangt u van ons een mobiel nummer waarop wij, in geval van nood, te bereiken zijn. Er wordt van u verwacht om de gegevens in dit reisboek en de vliegtickets op juistheid te controleren. Indien er een gegeven onjuist blijkt te zijn, dient u dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

10. Annulering
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient altijd schriftelijk te geschieden door de hoofdboeker. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven. Restitutie vindt plaats met aftrek van de annuleringskosten, die afhankelijk zijn van de regels die de betreffende luchtvaartmaatschappijen en/of instanties in Afrika daarvoor hanteren. Geen restitutie wordt verleend bij het niet verschijnen, te laat komen, of wanneer een reis/onderdeel voortijdig wordt afgebroken. Indien u een annuleringsverzekering heeft en een geldige reden om te annuleren (ter beoordeling van de verzekeraar) bent u, afhankelijk van het verzekerde bedrag, gedekt voor bovenstaande kosten.
Indien de reis door bijzondere omstandigheden waar wij geen invloed op hebben niet door kan gaan, vindt restitutie plaats met aftrek van de annuleringskosten, die afhankelijk zijn van de regels die de betreffende luchtvaartmaatschappijen en/of instanties in Afrika daarvoor hanteren.

11. In-de-plaats-stelling
De reiziger kan zich laten vervangen door een andere reiziger als de oorspronkelijke reiziger de reis moet annuleren en geen aanspraak kan maken op vergoeding van een (annulerings)verzekering. De hoofdboeker, de oorspronkelijke reiziger en zijn/haar vervanger, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde deel van de reissom, eventuele wijzigingskosten en/of extra kosten ten gevolge van de vervanging.
Aan de in-de-plaats-stelling zijn enkele voorwaarden verbonden:
a. De in-de-plaats-stelling moet tijdig voor vertrek plaatsvinden en niet later dan 21 dagen voor vertrek.
b. De vervanger moet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoen.
c. De betrokken organisaties/dienstverleners hebben geen bezwaar tegen de in-de-plaats-stelling

12. Reisverzekering
Wij raden iedereen dringend aan een goede reisverzekering met werelddekking, inclusief medische dekking af te sluiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hier voor te zorgen en dit kan een hoop ellende en kosten besparen.

13. Reisdocumenten en vaccinaties
De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten alsmede de benodigde visa en bewijs van vaccinaties. Voor een reis naar Zuid-Afrika van maximaal 90 dagen heeft u een geldig Nederlands paspoort nodig dat bij vertrek nog minimaal 30 dagen geldig is. Een visum is niet nodig. Het is wel belangrijk dat u nog een lege pagina in uw paspoort heeft, want bij aankomst plakt de douane een sticker in uw paspoort. Indien u ook een bezoek brengt aan Swaziland of Namibië, dient uw paspoort bij vertrek uit het land nog 6 maanden geldig te zijn. Kinderen hebben een eigen reisdocument nodig. Een bijschrijving in het paspoort van een ouder is sinds 2012 niet meer geldig. Een normaal Nederlands rijbewijs is geldig in Zuid-Afrika. Voor Namibië hebt u een Internationaal Rijbewijs nodig wat u kunt aanvragen bij de ANWB. Een autoverhuur bedrijf kan bijzondere eisen stellen (minimum en/of maximum leeftijd, aantal jaren rijbewijs, etc.), wat wij voor u persoonlijk uitzoeken. Reisadvies Zuid-Afrika is niet aansprakelijk ingeval een reiziger niet aan de reis, of een onderdeel daarvan, kan deelnemen vanwege tekortkomingen in zijn/haar reisdocumenten.

14. Wijzigingsclausule
Reisadvies Zuid-Afrika behoudt zich het recht voor om, op grond van veranderende omstandigheden, éénzijdige wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze eventuele wijzigingen zullen pas ingaan nadat de klant hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht.

15. Wijzigingen van route of vervoer
Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen waar wij geen invloed op hebben en waardoor wij genoodzaakt kunnen zijn, ter plaatse of voor vertrek wijzigingen in de route, vervoer of accommodaties aan te brengen. In uitzonderlijke gevallen kan het helaas voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij haar vluchtschema verandert. Mocht iets dergelijks zich voordoen dan kunt u er uiteraard op rekenen dat wij ons uiterste best doen om de kwaliteit van de reis te handhaven of zelfs te verbeteren. Eventuele extra reis en verblijf kosten die het gevolg zijn van overmacht omstandigheden of het wijzigen van een vlucht/transfer schema of het annuleren van een vlucht of transfer waardoor er mogelijk een duurdere vlucht/transfer ingezet moet worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Voor facultatieve excursies draagt Reisadvies Zuid-Afrika geen enkele verantwoordelijkheid.

16. Huurauto
Bij het huren van een auto in het buitenland bestaat het risico op onverwachte problemen en kosten. Autoverhuurbedrijven zetten consumenten onder druk om ter plekke extra verzekeringen af te sluiten, er worden brandstoftrucs toegepast, zeer hoge eigen risico bedragen gehanteerd en verhuurbedrijven schuiven onterecht schade in de schoenen van de huurder of ze schrijven spookbedragen af van hun creditcard. Als er een geschil ontstaat is het lastig om je recht te halen. De - vaak buitenlandse - bemiddelaars zijn namelijk niet aangesloten bij een brancheorganisatie en er is dus ook geen geschillencommissie waar je terechtkunt met een klacht. Bovendien is er geen garantieregeling bij faillissementen. Reisadvies Zuid-Afrika heeft daarom duidelijke afspraken met gerenommeerde verhuurbedrijven in Afrika. Altijd volledig verzekerd, waarbij het eigen risico geheel is afgekocht. Toch kunnen er nog extra kosten bijkomen, bijvoorbeeld voor een contract fee, een tweede bestuurder, een eventuele afwijkende terugbreng locatie, automatisch op het kentekende betaalde tol, etc.

17. Aansprakelijkheid
De informatie in onze website/brochures zijn vrij gedetailleerd weergegeven om u een zo goed mogelijk beeld te geven van wat wij aanbieden. Wij bieden losse reisonderdelen zodat we in overleg uw reis kunnen samenstellen die bij uw wensen past. Juist deze mogelijkheid maakt het reizen extra interessant. Wij helpen u met het samenstellen van uw reis zodat u er zeker van kunt zijn dat alles naar wens is ingedeeld en de reis goed zal verlopen. Realiseert u zich echter wel dat u kiest voor een avontuurlijke vakantie in een vreemd land. In Afrika bevindt u zich in heel andere omstandigheden dan dat in uw eigen land gewend bent. Wij wijzen u erop dat het wild ook echt 'wild' is en dat u zich volledig bewust moet zijn dat elk dier onvoorspelbaar gedrag kan vertonen. Hierdoor is het belangrijk naar de instructies van uw gids te luisteren en die op te volgen. Wij willen u er op attent maken dat bepaalde accommodaties en campsites niet omheind zijn en dat u tijdens de safari's op zeer dichte afstand bij het wild kunt komen. Een aanval door een wild dier komt zelden voor, maar géén enkele safari in de Afrikaanse bush kan u dit garanderen. Noch de lokale safari operator, noch de gids, noch de werknemers/sters, noch Reisadvies Zuid-Afrika kunnen verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel of incident tijdens een safari.
De lokale operators behouden zich het recht voor om op elk ogenblik een ieder die deelneemt aan een tour, chartervlucht of safari te weigeren of uit te sluiten wanneer een houding en/of gedrag mentaal of fysiek, van een deelnemer/ster dusdanig is dat hij/zij zichzelf of anderen in gevaar brengt. Reisadvies Zuid-Afrika noch de lokale operator zijn aansprakelijk voor enige schade of kosten gemaakt door een dergelijke gebeurtenis. In geen enkel geval zullen Reisadvies Zuid-Afrika of de lokale operator aansprakelijk zijn voor schade, dood, letsel, ziekte, diefstal of schade/verlies van eigendommen. Alsmede niet aansprakelijk voor de kosten/schade voor het niet verschijnen, te laat komen of vertraging van een vlucht of transfer waardoor de reis geannuleerd of gewijzigd moet worden. Indien lokale omstandigheden het noodzakelijk maken, behouden Reisadvies Zuid-Afrika en/of de lokale operators het recht voor om een gehele tour of een gedeelte ervan te laten vervallen of het reisschema te wijzigen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om eventuele perikelen te voorkomen. Mocht u ter plaatse klachten of aanmerkingen hebben dan raden wij u aan deze eerst ter plekke kenbaar te maken, op schrift te zetten en te laten ondertekenen en vervolgens met ons contact op te nemen. Pas dan kunnen wij uw klacht in behandeling nemen. Reisadvies Zuid-Afrika heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke valt onder de Nederlandse wetgeving.

18. Lid Garantiefonds GGTO

Reisadvies Zuid-Afrika is onder nummer 1401 aangesloten bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators: GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien Reisadvies Zuid-Afrika in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien Reisadvies Zuid-Afrika, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. U kunt dus met een gerust hart op reis bij een boeking bij Reisadvies Zuid-Afrika! Voor deze garantiestelling wordt – los van de afgesproken reissom - een vast bedrag van € 15,00 per boeking per € 12.500,00 in rekening gebracht . Het garantiefonds geldt ook voor consumenten uit Luxemburg en België. Mocht u bepaalde onderdelen van de reis zelf rechtstreeks boeken in Afrika, vallen deze uiteraard niet onder de Nederlandse garantievoorwaarden. In Afrika bestaat nog geen beschermingsrecht voor consumenten die uw betalingen veilig stelt, zoals in Europa.

19. Lid Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties

Reisadvies Zuid-Afrika is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties: VvKR. Deze vereniging komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.